Aktualności

07.09.2017

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe odnośnie opracowania urządzenia w formie modułu do POŚ umożliwiającego utylizację osadów ściekowych.

Załuki 07.09.2017 r.
Zamawiający:
Ekoprom Michał Hawryłyszyn
Załuki 100, 16-040 Gródek
NIP: 9661815301
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PFRR/2017
 
 
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są:
Usługi badawcze polegające na opracowaniu rozwiązania w oparciu o istniejącą wyjściową koncepcję indywidualnego urządzenia utylizującego osady ściekowe przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu ich powstawania w stopniu umożliwiającym produkcję, w tym powinien być wykonany projekt formy do formowania rotacyjnego. Opracowane urządzenie musi być skuteczne, skuteczność powinna być poparta badaniami.
Opracowanie ostatecznej koncepcji i projektu urządzenia do przetwarzania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków - POŚ na kompost na podstawie wyników prac badawczych.
Opracowanie zgłoszenia patentowego na sposób (technologię) i urządzenie wraz z jego złożeniem. Opracowanie będzie wykonane na podstawie koncepcji ostatecznej urządzenia powstałej w wyniku badań nad skutecznością pracy.
 
 
Według koncepcji wyjściowej urządzenie powinno składać się z:
1.       szczelnego zbiornika wykonanego z tworzywa sztucznego np. PEHD wykonywanego metodą formowania rotacyjnego.
2.       Wypełnienia, które zapewni zagęszczenie osadów poprzez mechaniczne oddzielenie części stałych od ciekłych np. poprzez filtrację. W wyniku tego procesu części stałe powinny zostać w urządzeniu, a odciek powinien trafić z powrotem do oczyszczalni ścieków.  Zatrzymane części stałe posłużą jako substrat do produkcji kompostu.
3.       Kompostowanie powinno następować przy użyciu nowoczesnych technik z wykorzystaniem dżdżownic i biopreparatów. Proces kompostowanie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.
4.       Urządzenie powinno być wyposażone w system napowietrzania mechanicznego z możliwością regulacji stopnia napowietrzania o maksymalnej energochłonności nie przekraczającej energochłonności POŚ do której jest przeznaczone.
5.       . Z urządzenia nie powinny wydostawać się brzydkie zapachy, np. poprzez zastosowanie pokrywy, filtrów antyodorowych, itp.
6.       Urządzenie powinno być opracowane w formie typoszeregu dla przedziałów: 1-6;7-12; 13-25; 26-40; 40-50 osób, typoszereg powinien być oparty na bazie jednakowego zbiornika.
7.       Urządzenie powinno być proste i tanie w eksploatacji, koszt eksploatacyjny nie powinien przekraczać dotychczasowych kosztów  ponoszonych w związku z wywozem osadów, koszt zakupu urządzenia nie powinien przekraczać ceny 30% kosztów POŚ, przykładowo dla oczyszczalni do 6 osób nie powinien przekraczać ceny 4000 zł.
8.       Urządzenie powinno być uniwersalne to znaczy powinno umożliwiać montaż przy większości oczyszczalni przydomowych będących na rynku.
 
Kod i nazwa CPV: 
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80 pkt.
2. Termin realizacji zamówienia – 10 pkt.
3. Warunki płatności – 10 pkt.
 
Punkty dla każdego kryterium zostaną obliczone na podstawie poniższych wzorów:
 
Kryterium – cena oferty netto.
 
najniższa zaoferowana cena w zł 
---------------------------------------     x  80 pkt.    
cena oferty ocenianej w zł
 
Kryterium – termin realizacji zamówienia - przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Jako ostateczny termin realizacji zamówienia rozumie się termin wpływu zgłoszenia patentowego.
 
najkrótszy termin realizacji zamówienia
-----------------------------------------------  x  10 pkt.    
termin realizacji zamówienia oferty ocenianej 
 
 
Kryterium – Warunki płatności - Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami. 
 
termin płatności oferty ocenianej
-----------------------------------        x  10 pkt.  
najdłuższy termin płatności
 
 
Zamawiający dokona wyliczenia punktów  dla danej oferty  za każde kryterium, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta ma najniższą cenę, a jeśli ceny będą takie same to wybierze tą ofertę, która ma najkrótszy termin realizacji zamówienia, a jeśli termin realizacji zamówienia będzie taki sam, to wybierze tą ofertę, która ma najdłuższy termin płatności.
 
Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2018 r.
 
Warunki realizacji usługi:
Rozliczenie nastąpi po wykonaniu wszystkich prac potwierdzonych protokołami odbioru.
Płatność nastąpi na podstawie faktury, przelewem na konto wskazane w umowie w terminie.
 
Termin i sposób składania ofert:
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/PFRR/2017 na adres: Ekoprom Michał Hawryłyszyn, Załuki 100, 16-040 Gródek 
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 18.09.2017 r. o godzinie: 11:00 
W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Ekoprom Michał Hawryłyszyn, Załuki 100, 16-040 Gródek. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia przesyłki przez listonosza lub kuriera. W przypadku awizowania przesyłki, data awiza zostanie uznana przez Zamawiającego za datę doręczenia.
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 
Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. 
Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.ekoprom.com.pl
 
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:
a)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych,
c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d)       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Informacja na temat wymagań dla oferentów:
Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
 
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:
Wykonawca zamówienia powinien w swoim dorobku wykazać się doświadczeniem w zakresie opracowania zgłoszeń patentowych (minimum 1 skutecznie złożone). 
Termin związania ofertą wynosi minimum 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy. 
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
 
 
Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Michał Hawryłyszyn, email: [email protected], telefon: 512086437
 
Załączniki: