Aktualności

27.04.2017

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe odnośnie opracowania urządzenia w formie modułu do POŚ umożliwiającego utylizację osadów ściekowych.

Załuki 27.04.2017 r.

Zamawiający:

Ekoprom Michał Hawryłyszyn

Załuki 100, 16-040 Gródek

NIP: 9661815301

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są:

·         Usługi badawcze polegające na opracowaniu rozwiązania w oparciu o istniejącą wyjściową koncepcję indywidualnego urządzenia utylizującego osady ściekowe przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu ich powstawania w stopniu umożliwiającym produkcję, w tym powinien być wykonany projekt formy do formowania rotacyjnego. Opracowane urządzenie musi być skuteczne, skuteczność powinna być poparta badaniami.

·         Opracowanie zgłoszenia patentowego na sposób (technologię) i urządzenie wraz z jego złożeniem . Opracowanie będzie wykonane na podstawie koncepcji ostatecznej urządzenia powstałej w wyniku badań nad skutecznością pracy.

·         Opracowanie ostatecznej koncepcji i projektu urządzenia do przetwarzania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków - POŚ na kompost na podstawie wyników prac badawczych .

Według koncepcji wyjściowej urządzenie powinno składać się z:

1.       szczelnego zbiornika wykonanego z tworzywa sztucznego np. PEHD wykonywanego metodą formowania rotacyjnego.

2.       Wypełnienia, które zapewni zagęszczenie osadów poprzez mechaniczne oddzielenie części stałych od ciekłych np. poprzez filtrację. W wyniku tego procesu części stałe powinny zostać w urządzeniu, a odciek powinien trafić z powrotem do oczyszczalni ścieków.  Zatrzymane części stałe posłużą jako substrat do produkcji kompostu.

3.       Kompostowanie powinno następować przy użyciu nowoczesnych technik z wykorzystaniem dżdżownic i biopreparatów. Proces kompostowanie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

4.       Urządzenie powinno być wyposażone w system napowietrzania mechanicznego z możliwością regulacji stopnia napowietrzania o maksymalnej energochłonności nie przekraczającej energochłonności POŚ do której jest przeznaczone.

5.       . Z urządzenia nie powinny wydostawać się brzydkie zapachy, np. poprzez zastosowanie pokrywy, filtrów antyodorowych, itp.

6.       Urządzenie powinno być opracowane w formie typoszeregu dla przedziałów: 1-6;7-12; 13-25; 26-40; 40-50 osób, typoszereg powinien być oparty na bazie jednakowego zbiornika.

7.       Urządzenie powinno być proste i tanie w eksploatacji, koszt eksploatacyjny nie powinien przekraczać dotychczasowych kosztów  ponoszonych w związku z wywozem osadów, koszt zakupu urządzenia nie powinien przekraczać ceny 30% kosztów POŚ, przykładowo dla oczyszczalni do 6 osób nie powinien przekraczać ceny 4000 zł.

8.       Urządzenie powinno być uniwersalne to znaczy powinno umożliwiać montaż przy większości oczyszczalni przydomowych będących na rynku.

 

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Cena brutto max 100 punktów – ocena przeprowadzona zostanie dla każdej części zamówienia wg wzoru:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

CO =  Najniższa ofertowa cena brutto / Cena badanej oferty brutto x 100 punktów

Wybrana zostanie oferta z największą liczbą punktów.

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2017 r.

Warunki realizacji usługi:

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu wszystkich prac potwierdzonych protokołami odbioru.

Płatność nastąpi na podstawie faktury, przelewem na konto wskazane w umowie w terminie 30 dni.

Termin składania ofert:

7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy).

Sposób składania oferty:

Ofertę należy złożyć we wskazanym terminie. Ofertę można złożyć pocztą elektroniczną na adres: [email protected] .

Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

Strona www.ekoprom.com.pl

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d)       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Wykonawca zamówienia powinien w swoim dorobku wykazać się doświadczeniem w zakresie opracowania zgłoszeń patentowych (minimum 1 skuteczne) oraz dorobkiem naukowym w zakresie utylizacji osadów ściekowych poprzez kompostowanie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Michał Hawryłyszyn, email: [email protected], telefon: 512086437